O projekcie

Cel Projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia 50 uczennic/uczniów, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, organizację staży, nadanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy (szkolenie AutoCAD i kurs SEP) oraz udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podniesienie kompetencji 10 nauczycielom kształcenia zawodowego tej szkoły w zakresie wdrażania nowego zawodu technik mechatroniki pojazdów samochodowych i 5 nauczycielom z zakresu obsługi zakupionego sprzętu dydaktycznego w terminie od 01.03.2017 do 30.09.2018 r. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu poprawi zdolność do zatrudnienia 50uczennic/uczniów, dostosuje kierunki kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przyczyni się do realizacji planu rozwoju szkoły i do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ.
 
Grupa docelowa
Grupę. docelową: stanowią  uczniowie/uczennice i nauczyciele kształcenia zawodowego  Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. W projekcie będzie uczestniczyć:

  • 10 nauczycieli  przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej i samochodowej
  • 50 uczniów i uczennic.