Główne rezultaty i produkty

Główne rezultaty i produkty:

  • 1 szkoła zawodowa będzie wykorzystywała doposażenie zakupione dzięki EFS,
  • 50 uczniów/uczennic zostanie objęta szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
  • 50 uczniów/uczennic uzyska dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy,
  • 50 uczniów/uczennic ZSS w Łodzi będzie  uczestniczyć w stażach w firmie Tłokiński Spółka Jawna,
  • 5 nauczycieli kształcenia zawodowego będzie przeszkolonych w zakresie obsługi zakupionego sprzętu,
  • 10 nauczycieli kształcenia zawodowego podwyższy swoje umiejętności metodyczne w zakresie wdrażania kształcenia modułowego,
  • 50 uczniów/uczennic będzie uczestniczyło w dodatkowych zajęciach specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami  z otoczenia społeczno-gospodarczego,        
  • 50 uczniów/uczennic będzie uczestniczyła w 500 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego nakierowanego na opracowanie IPD i video portfolio.