Główne zadania

Główne zadania:

1) Kurs doskonalący umiejętności metodyczne nauczycieli kształcenia zawodowego branży samochodowej w zakresie kształcenia modułowego oraz opracowania pakietów edukacyjnych
W Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi od 1.09.2015r. rozpoczęło się wdrażanie eksperymentu pedagogicznego dotyczącego programu kształcenia w zawodzie „technik mechatronik pojazdów samochodowych” (Decyzja MEN nr DKZU-WOK. 4027.1.2015. DI z dnia 8.06.2015). 10 nauczycieli kształcenia zawodowego będzie uczestniczyło w 50- godzinnym szkoleniu dotyczącym istoty kształcenia modułowego oraz projektowania elementów pakietów edukacyjnych (dla nauczycieli i dla uczniów). Po zakończeniu szkolenia nauczyciele uzyskają zaświadczenia wydane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Oświatowego Edukator, potwierdzające nabytą wiedzę, ukształtowane umiejętności i kompetencje społeczne. Punktem wyjścia do opracowania pakietów edukacyjnych będzie w/w program nauczania  o strukturze modułowej.
W szkoleniu w zakresie kształcenia modułowego będą brali udział nauczyciele, którzy już uczą w zawodzie technik mechatronik pojazdów samochodowych oraz ci, którzy w najbliższym czasie będą przydzieleni do prowadzenia zajęć w tym zawodzie.

2) Wsparcie uczniów/uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: szkolenie AutoCAD i kurs SEP
1, Szkolenie AutoCAD skierowane do 50 uczniów/uczennic kształcących się w zawodach: technik mechatronik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. AutoCAD jest najczęściej stosowanym na świecie programem do projektowania, znajdującym zastosowanie w każdej branży. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma Międzynarodowy Certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający znajomość oprogramowania.
2. Kurs SEP skierowany do 50 uczniów/uczennic. Uczniowie uzyskają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) wymaganych na stanowisku dozoru i eksploatacji. Kwalifikacje będą potwierdzone certyfikatem.

3) Staże zawodowe u pracodawców
Wszyscy uczniowie/uczennice (50 osób) odbędą staż w firmie Tłokiński Spółka Jawna.
Staż każdego ucznia/uczennicy będzie trwał 150h. Realizacja staży będzie zgodna z warunkami określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz wskazaniami w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/16.
Uczestnicy stażu otrzymają stypendium, ubrania robocze, szkolenie BHP, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu. Zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie stanowiska pracy stażysty – zgodnie z zapotrzebowaniem Firmy Tłokiński.

4) Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej
Zostanie zakupione wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej i warsztatów szkolnych dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Środki trwałe System sterowania silnikiem ZS typu „Common Rail”- zestaw panelowy przeznaczony do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem typu CR/EDC.
Zakup środków jest uzasadniony potrzebą dostosowania bazy dydaktycznej szkoły do wymogów rynku pracy. Sprzęt, który jest aktualnie na wyposażeniu pracowni nie jest w pe do maszyn i urządzeń funkcjonujących u pracodawców w obu branżach.

5)  Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego

1. Uczniowie/uczennice biorący udział w projekcie będą uczestniczyli  w zajęciach pozalekcyjnych  z  zakresu prezentacji i działania podzespołów, zmiany dawki paliwa, symulowania uszkodzeń oraz diagnozowania i usuwania stanów awaryjnych z zastosowaniem stanowiska demonstracyjnego  zespół napędowy silnika ZS Typu Common Rail . Dla każdej 5 osobowej grupy uczniowskiej zostaną przeprowadzone zajęci a w wymiarze 20 godzin.
2. Uczniowie będą uczestniczyli w 2 – dniowych wyjazdowych szkoleniach  w  dużych zakładach branży samochodowej w celu rozpoznania nowych technologii (Gliwice – montownia Opla, Tychy – montownia silników diesla o pojemności 1,7 litra w zakresie nowych technologii. W w/w zakładach będą uczestniczyć w 5 godzinnych sesjach  naukowych.

6) Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Proces doradztwa edukacyjno – zawodowego będzie miał wymiar trójetapowy:
Etap I.
W trakcie spotkań z doradcą uczniowie/uczennice opracują swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) oraz Indywidualny Plan Działania. (IPD).
IPD każdego ucz. zostanie opracowane z uwzględnieniem zdiagnozowanego potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych, samooceny i realiów współczesnego rynku pracy. Uczniowie/uczennice  ustalą własną ścieżkę edukacyjno-zawodową.
Etap II
Uczniowie/uczennice ustalą sposób zarządzania własnymi kompetencjami w celu zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy oraz przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej
i ustalą procedurę profesjonalnego zaprezentowania się przed pracodawcą (autoprezentacja) Wypracowane materiały uczniowie/uczennice będą zbierali na pendrivach

Etap III
Na III etapie każdy uczeń/uczennica współpracując z informatykiem, który ma również kwalifikacje doradcy zawodowego, opracuje swoje portfolio elektronicznie.”    
Wersja elektroniczna będzie zawierała dokumenty aplikacyjne, zaświadczenia, certyfikaty. W/w dokumenty będą miały formę materiału video, które ucz. będą osobiście prezentować. Uczniowie/uczennice swoje elektroniczne portfolia zamieszczą na stronie www projektu i szkoły. Doradcy zawodowi przy konstruowaniu ścieżki kariery zawodowej uczniów/uczennic. będą zwracali uwagę na działania równościowe, łamanie stereotypów płci. Będzie dokonana  analiza sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w zawodach,
z których uczniowie/uczennice biorą udział w projekcie.